Bảo Hiểm Hàng Hóa Tài liệu XNK

Bảo Hiểm Hàng Hóa

Các loại sản phẩm bảo hiểm của vận tải hàng hóa quốc tế

Quy tắc chung về bảo hiểm hàng hóa bằng đường biển

Các sản phẩm bảo hiểm trong hàng hải quốc tế

Điều kiện trong bảo hiểm hàng hải hàng hóa quốc tế

Giấy yêu cầu bảo hiểm (mẫu Bảo Minh)

ĐƠN BẢO HIỂM,ĐƠN BẢO HIỂM TIÊU CHUẨN VỀ BẢO HIỂM CHÁY VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT

Bản chất 10% trong số tiền bảo hiểm CIF + 10%

Đối với bất kỳ doanh nghiệp sản xuất hay phân phối hoặc cửa hàng nào, việc quản lý kho hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng....

Quy trình mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu là một vấn đề vô cùng quan trọng, Vậy làm thế nào để có thể sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu?

Tổng quan về bảo hiểm hàng hải: – Bảo hiểm hàng hải là những nghiệp vụ bảo hiểm có liên quan đến hoạt động của con tàu, con người hoặc của hàng hoá được vận chuyển trên biển hay những nghiệp vụ bảo hiểm những rủi ro trên biển, trên bộ, trên sông có liên quan đến hành trình đường biển

Chứng từ bảo hiểm là chứng từ do người bảo hiểm cấp cho người được bảo hiểm nhằm hợp thức hóa hợp đồng bảo hiểm và dùng để điều tiết quan hệ giữa tổ chức bảo hiểm và người được bảo hiểm. Trong mối quan hệ này, tổ chức bảo hiểm nhận bồi thường cho những tổn thất xảy ra vì những rủi ro mà hai bên đã thảo thuận trong hợp đồng bảo hiểm, còn người được bảo hiểm phải nộp cho người bảo hiểm một số tiền nhất định gọi là phí bảo hiểm.

Giấy yêu cầu bảo hiểm Bảo Minh

Tỷ lệ phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Câu hỏi vấn đáp môn bảo hiểm hàng hóa quốc tế HAY

Điều Kiện Bảo Hiểm Loại A Của Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Bằng Đường Biển – ICC 1982 & ICC 1990 Update : 01/08/2020