Luật XNK Việt Nam Tài liệu XNK

Luật XNK Việt Nam

Báo cáo Đánh giá Tác động của Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Hàn Quốc đối với Kinh tế Việt Nam Báo cáo do Tiến sĩ Veena Jha tổng hợp trên cơ sở báo cáo giữa kỳ của các tác giả Francesco Abbate và Veena Jha về tác động của Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc đối với Việt Nam. Các trang từ 6-18 về chi tiết của Hiệp định được tác giả Francesco Abbate biên soạn. Báo cáo này cũng tổng hợp những đóng góp quan trọng của các chuyên gia trong nước và những dữ kiện thực tế mà nhóm công tác thu thập được trong chuyến khảo sát từ 31/8- 11/9/2009.

Thông tư số 25/2015/TT-BTC ngày 14/02/2015 vv Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2015-2019

Nghị định số 160/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 ban hành Biểu thuế Nhập Khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Asean - Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2023

Nghị định 133/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2016 - 2019

Hồ sơ thị trường Nhật Bản - VCCI

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Asean - Nhật Bản 2018 - 2023

Nghị định 126/2016/NĐ-CP Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2016 - 2018.

BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN - ẤN ĐỘ GIAI ĐOẠN 2018-2022 (Kèm theo Nghị định số 159/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ)

Hồ sơ thị trường Ấn Độ - VCCI

Thông tư số 42-2018-TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31-2015-TT-BCT ngày 24-9-2015 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong AANZFTA

Thông tư số 31-2015-TT-BCT ngày 24-09-2015 Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do .

Nghị định 127-2016-NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do 2016 - 2018

ND 158-2017-NĐ-CP ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do AANZ 2018-2022

Hồ sơ thị trường New Zealand - VCCI

Hồ sơ thị trường Australia

Biểu thuế Việt Nam thực hiện AANZFTA 2018-2022 (Kèm theo Nghị định số 158/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ)

Thông tư số 22/2016/TT-BCT

Chỉ thị số 38/CT-TTg của TTCP

Thông tư 27/2017/TT-BCT

Quyết định 2185-QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020


« 1 2 3 4 »