Biểu mẫu XNK Tài liệu XNK

Biểu mẫu XNK

Mẫu cam kết nhãn chính

Mẫu C.O form

Mẫu biên bản bàn giao hàng hóa chuyển cửa khẩu

Mẫu báo cáo nhập xuất tồn nguyên liệu nhập khẩu

Mẫu báo cáo năng lực sản xuất

Mẫu báo cáo khu phi thuế quan

Bảng thống kê tờ khai xuất khẩu

Mẫu báo cáo kho ngoại quan

Bảng tổng hợp các tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu

Bảng thông kê tờ khai nhập khẩu

Mẫu thỏa thuận chuyển tiếp NPL gia công

Mẫu AGREEMENT

Mẫu xác nhận thanh toán qua ngân hàng


« 1 2 3 4 »