Biểu mẫu XNK Tài liệu XNK

Biểu mẫu XNK

Mẫu CV khai thác hàng nhanh đưa vào kho CFS

Mẫu CV giải trình sai tên hàng so với khai báo

Mẫu CV giải trình nhập hàng không khai báo

Mẫu CV giải tỏa hàng (gửi cục ATVSTP)

Mẫu CV giải tỏa hàng (cho kết quả giám định)

Mẫu công văn đăng ký xuất trả NL GC

Mẫu công văn đăng ký danh mục miễn thuế NK

Mẫu công văn cam kết tên hàng

Mẫu công văn xử lý phế liệu, phế phẩm

Mẫu công văn xin xuất thiếu (HQGC)

Mẫu công văn xin xuất thiếu (HQDT)

Mẫu công văn xin hủy tờ khai XK

Mẫu công văn mở tờ khai hải quan

Mẫu công văn mở phiếu chuyển

Mẫu công văn kiểm hàng ngoài giờ

Mẫu công văn không xin C.O cho mã hàng

Mẫu công văn giải trình CO AK

Mẫu cam kết nhập NPL để sản xuất hàng xuất khẩu

Mẫu chữ kí và con dấu

Mẫu cam kết nhãn chínhh


« 1 2 3 4 »